Tweede oproep tot kandidaten voor deelname aan de rechtstreekse verkiezingen tot bepaling van de leden van de schoolraad van Hét CVO Pro categorie: meerderjarige cursisten van het centrum

Op 7 november ontving je een uitnodiging tot kandidaatstelling voor deelname aan de tweejaarlijks georganiseerde rechtstreekse verkiezingen van onze schoolraad.

Voor de geleding meerderjarige cursisten worden er bij de samenstelling van de schoolraad 3 mandaten voorzien. Er bereikten ons slechts 2 kandidaturen en daarom hernemen we, zoals in de regelgeving is voorzien, onze oproep tot kandidaatstelling.

De van toepassing zijnde procedure werd opgenomen in onderstaande oproep, evenals het document KR1 voor het indienen van de kandidatuur.

De schoolraad is in het Gemeenschapsonderwijs het adviesorgaan dat overleg pleegt met de directeur en de Raad van Bestuur over de schoolorganisatie, het onderwijsbeleid van de school, het welzijn en de veiligheid van de cursisten.

Het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs bepaalt dat er in de centra voor volwassenenonderwijs 8 leden dienen te worden verkozen om deel uit te maken van de schoolraad.

  • Drie leden rechtstreeks verkozen uit en door de regelmatig ingeschreven meerderjarige cursisten.
  • Drie leden rechtstreeks verkozen uit en door de personeelsleden van de school.
  • Twee leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus gecoöpteerd door de rechtstreeks verkozen cursisten en personeelsleden.

Kandidaturen

 

De kandidaten voor de schoolraad (van de categorie meerderjarige cursisten) dienen hun kandidatuur voor de schoolraad per aangetekend schrijven in op volgend adres:
Hét CVO Pro, t.a.v. de heer Stany Meskens, voorzitter van het kiesbureau, Keizersplein 19 te 9300 Aalst.

Dit dient te gebeuren uiterlijk 13 december 2022 (datum poststempel).

 

Het formulier voor kandidaatstelling kan u vinden via deze link formulier KR1. Het kan ook worden gedownload op de websites cvopro.be en hetcvo.be.

De volledige tekst van het kiesreglement kan hier geraadpleegd worden.

Datum indienen kandidaturen

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen voor de rechtstreekse verkiezingen is 13 december 2022 (datum poststempel).

Bekendmaking kandidaturen

Uiterlijk 20 december 2022 brengt het kiesbureau er de rechtstreeks te verkiezen kandidaten schriftelijk van op de hoogte of hun kandidatuur aanvaard is (art 13/2 en art 32/2).

De lijsten van de kiesgerechtigden liggen op de verschillende secretariaten tijdens de openingsuren ter inzage.

Periode van verkiezingen

De rechtstreekse verkiezingen gaan door in de periode van 16 tot en met
23 januari 2023.

De stembiljetten (formulier KR 5) voor de verkiezingen zullen u uiterlijk 16 januari 2023 worden bezorgd (art 16/1 en art 35/1).

De omslagen worden geopend op 30 januari 2023 op het bureel van de voorzitter van het kiesbureau.

Uiterlijk 31 januari 2023 stuurt de voorzitter van het kiesbureau de uitslag van de verkiezingen naar de kandidaten en legt deze ter inzage in alle vestigingsplaatsen van de school.

 

 

Installatie van de schoolraad

De schoolraad moet samengesteld zijn voor 1 april 2023 en neemt vanaf die datum de toegewezen  adviserende bevoegdheden op.

 

>> meer nieuws
Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel
Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
Share
Share