Inschrijven

Het centrumreglement geeft een gedetailleerde beschrijving van de werking en de afspraken binnen hét CVO pro. Hieronder vind je alvast een beknopte beschrijving van enkele belangrijke thema's:

Inschrijven via de secretariaten of via de website

Zie de rubriek "Campussen".

Voor de meeste cursussen kan er online voor-ingeschreven worden (zie knop rechts bovenaan op de startpagina). De inschrijving is definitief wanneer de betaling van het inschrijvingsgeld binnen de 7 dagen is uitgevoerd.

Top

Cursusgeld

Het inschrijvingsgeld is vastgelegd door de Vlaamse overheid. Hier vind je het volledige overzicht: Studeren in het volwassenenonderwijs: wat kost het?. Ook bij laattijdige inschrijving wordt het volledige inschrijvingsgeld aangerekend. Je inschrijving is geldig zodra je het inschrijvingsgeld betaald hebt. Je kan enkel betalen met Bancontact/Maestro.

Van zodra de opleiding gestart is, wordt het inschrijvingsgeld niet meer terugbetaald. Annuleren van een cursus kan tot en met de laatste dag voor een cursus start en dit overeenkomstig het centrumreglement. Nadien wordt er geen terugbetaling meer verricht bij annulering. Reeds ontvangen boeken en syllabussen en maaltijdgelden van de eerste 2 weken worden niet terugbetaald. Een aanvraag tot annulering kan ingediend worden door dit document (aanvraag annulering cursus) in te vullen en via e-mail te versturen naar info@hetcvo.be.

Bij de inschrijving kan je ook - indien van toepassing - het handboek, de syllabus, de benodigdheden e.d.m.. Je leraar kan je de syllabus of het handboek niet overhandigen vooraleer je betaling in orde is. Aangekochte handboeken of cursusmaterialen worden niet teruggenomen als je de opleiding stopt. In de cursussen waar grondstoffen verwerkt worden, kunnen, samen met het inschrijvingsgeld, ook verbruiksgoederen aangerekend worden. Indien je een werkstuk wilt vervaardigen voor jezelf moet je een werkaanvraag indienen. Je leraar zal je hierover meer uitleg geven.

Top

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar bent of 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. (schoolattest als bewijs).
De inschrijvings- en specifieke toelatingsvoorwaarden worden verder beschreven in het centrumreglement.

Opleidingscheques

Je kan het cursusgeld (inschrijvingsgeld, handboek, syllabus, verbruiksgoederen) van bepaalde opleidingen of modules ook geheel of gedeeltelijk betalen met opleidingscheques.

Sinds 1 september 2020 is het departement Werk en Sociale Economie (DWSE) verantwoordelijk voor het stelsel van de
opleidingscheques. Opleidingscheques worden aangevraagd via het WSE-loket, het e-loket van het departement.
Vanaf 1 september 2020 kan je dus geen opleidingscheques meer aanvragen via VDAB. Je vraagt je opleidingscheques dus
digitaal aan. Meer informatie vind je via https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers.

Opgelet: de cheques moeten besteld zijn uiterlijk twee maanden na de start van de opleiding. 

Indien je bij de inschrijving de cheques nog niet in je bezit hebt, vragen wij je het cursusgeld te betalen aan hét CVO pro. Je kunt later de opleidingscheques indienen en wij betalen je het te veel betaalde bedrag zo snel mogelijk terug.

Wij kunnen geen geld teruggeven op opleidingscheques en aanvaarden bijgevolg enkel cheques voor het exacte bedrag of voor een kleiner bedrag. In dat laatste geval betaal je het tekort met bancontact of per overschrijving.

Meer informatie over opleidingscheques voor zelfstandigen en vrije beroepen vind je op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille .
Opgelet! Sedert schooljaar 2020-2021 is er een nieuw KMO-erkenningsnummer: DV.O100065 (GO! hét CVO pro).

Top

Vrijstelling van inschrijvingsgeld

De overheid voorziet in heel wat mogelijkheden om (gedeeltelijke of volledige) vrijstelling van inschrijvingsgeld te genieten. Hier vind je het volledige overzicht: Vrijstelling van inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs

Indien je op het ogenblik van je inschrijving het vrijstellingsattest niet kunt indienen vragen wij je het volledige bedrag te betalen. Als je het geldige attest later indient betalen wij je het te veel betaalde bedrag terug.

Top

Aanwezigheden

In principe verwachten we van je dat je maximaal participeert aan de opleiding. Het is belangrijk om tijdig aanwezig te zijn en het begin- en einduur van de lessen te respecteren. Er kunnen omstandigheden zijn die je verhinderen aanwezig te zijn. Deze omstandigheden kunnen zowel van professionele, sociale, juridische, administratieve als persoonlijke aard zijn. Afwezigheden meld je best zo snel mogelijk aan de leraar. Indien blijkt dat je regelmatig ongewettigd afwezig was en de lessen niet voldoende hebt gevolgd dan kan je namelijk uitgesloten worden van de evaluatie.
Als de leraar afwezig is proberen wij je, in de mate van het mogelijke, hiervan te verwittigen. Indien je bij inschrijving je GSM nummer opgeeft verwittigen wij je per SMS. De lessen die wegvallen wegens ziekte van de leraar worden niet ingehaald. Wij proberen in vervanging te voorzien, maar dat kan enkel als de behandelende arts een ziekteverlof van minstens 10 dagen voorschrijft.

Top

Vlaamse opleidingsincentives

Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse Regering het “Vlaams Opleidingsverlof” (VOV) goed. Voor opleidingen die startten op 1 september 2019 of later geldt het Vlaams Opleidingsverlof. Dit Vlaams Opleidingsverlof komt in de plaats van het "betaald educatief verlof".
Het VOV heeft ook gevolgen voor het gebruik van de opleidingscheques. Alle informatie betreffende het Vlaams Opleidingsverlof en andere Vlaamse opleidingsincentives kan je terugvinden via de website https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives/wegwijzer-vlaamse-opleidingsincentives.

Top

Evaluatie

In hét CVO pro kan je officiële studiebewijzen behalen. Daarvoor moet je natuurlijk slagen voor de evaluatie. Ook om in te schrijven voor een verdere module moet je geslaagd zijn.

Voor het secundair volwassenenonderwijs zijn er per module verschillende evaluatiemomenten voorzien.

De evaluatievormen zijn afgestemd op de te beoordelen competenties, zoals mondeling en/of schriftelijk, eindevaluatie, gespreide evaluatie en/of permanente evaluatie. De beoordelingscriteria worden afgeleid uit de doelstellingen en leerinhouden van de leerplannen.

Een eindevaluatie is de beoordeling van het niveau van de cursist op het einde van een opleiding of van een opleidingsonderdeel door een momentopname waarbij alle competenties getoetst worden. Gespreide evaluatie is het resultaat van de regelmatige beoordeling van de studieprestaties op verschillende tijdstippen tijdens de opleidingsperiode. De beoordeling telt mee voor de eindevaluatie. De evaluatie gebeurt aan de hand van verschillende observaties, toetsen en/of opdrachten en een eindevaluatie. Permanente evaluatie is het resultaat van de continue beoordeling van de studieprestaties en –progressie. Hier wordt niet enkel het product geëvalueerd, maar ook het procesverloop. Het betreft dus een evaluatie op verschillende tijdstippen waarbij kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes worden getoetst in praktische oefeningen en toepassingen. De evaluatie gebeurt aan de hand van observaties, opdrachten en/of toetsen.

De lesgever informeert je bij de start van de module over de evaluatievormen en over de beoordelingscriteria.

Het centrum volgt onderstaande evaluatiesystemen:

 • Gespreide evaluatie:
  • studiegebieden Aanvullende Algemene vorming, Administratie, Algemene personenzorg, Bedrijfsbeheer, Europese hoofdtalen RG 1 en 2, Europese neventalen RG1 en 2, Europese talen RG 3 en 4, Talen, ICT-technieken, Informatie- en communicatietechnologie, Nederlands tweede taal RG 1 en 2, Nederlands tweede taal RG3 en 4, Oosterse talen en Slavische talen.
 • Permanente evaluatie:
  • studiegebieden Afwerking bouw, Ambachtelijke accessoires, Auto,  Huishoudelijk koken,  Koeling en warmte,  Lassen, Mechanica-elektriciteit, Mode (maatwerk en realisaties) en  Ruwbouw.

Veiligheid

Brandveiligheid
Iedereen dient de voorschriften in verband met brandveiligheid strikt na te leven. Raadpleeg de richtlijnen die uithangen in de klassen, gangen en werkplaatsen. Volg de aangeduide ontruimingswegen, ook bij ontruimingsoefeningen.

Parkeermogelijkheden
Houd de toegangswegen tot de gebouwen vrij voor hulpdiensten. Parkeren op de schooldomeinen is enkel toegestaan op de voorziene parkings.

Werkplaatsen
Een strikte naleving van het werkplaatsreglement is essentieel voor je eigen veiligheid en die van je leraar en medecursisten. Dit reglement is in elke werkplaats op een zichtbare plaats aangebracht.

Diefstal / Verlies / Schade
Hét CVO pro is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van voorwerpen, materiaal, materieel en voertuigen die toebehoren aan cursisten of derden, zelfs niet bij didactisch gebruik.

Top

Verzekering

Alle cursisten zijn verzekerd voor lichamelijke schade bij een ongeval op school of op weg naar of van de school en bij reglementair aangevraagde uitstappen. Let wel: wie niet in orde is met het inschrijvingsgeld is niet regelmatig ingeschreven, en bijgevolg niet verzekerd! Alle ongevallen die in aanmerking komen moeten onmiddellijk gemeld worden aan het secretariaat. Vergoeding van materiële schade, van welke aard ook, is steeds uitgesloten.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2023-2024

 • Schoolvakanties
  • Herfstvakantie: van maandag 30.10.2023 tot en met zondag 05.11.2023
  • Kerstvakantie: van maandag 22.12.2023 tot en met zondag 07.01.2024
  • Krokusvakantie: van maandag 12.02.2024 tot en met zondag 18.02.2024
  • Paasvakantie: van maandag 01.04.2024 tot en met zondag 14.04.2024 (paasmaandag: 1 april 2024)
 • Officiële en reglementaire feestdagen
  • Wapenstilstand: zaterdag 11.11.2023
  • Dag van de arbeid: woensdag 01.05.2024
  • Hemelvaart: donderdag 9.05.2024 en vrijdag 10.05.2024
  • Pinkstermaandag: maandag 20.05.2024
  • Facultatieve vrije dag: dinsdag 21.05.2024

Op de officiële en reglementaire feestdagen is er geen les. Deze lessen worden niet ingehaald.

 

Top

Centrum- en evaluatiereglement 2023-2024

Door in te schrijven voor een cursus of opleiding verklaar je je akkoord met het centrum- en evaluatiereglement.

Download hier het centrumreglement 2023-2024 (inclusief de nieuwe regelgeving NT2) dat werd goedgekeurd door de Raad van bestuur op 27 juni 2023.

Top

Aanvragen studentenkaart

Vanaf 1 oktober (eerste semester) of vanaf 1 februari (tweede semester) kan je een studentenkaart verkrijgen op het secretariaat.

De studentenkaart wordt gedrukt op een badge.  De gegevens die verschijnen op je studentenkaart zijn afkomstig van je EID en ons cursistendatabasesysteem.  Om je studentenkaart aan te vragen dien je persoonlijk met je E-ID langs te komen op het secretariaat of kan je dit ook online doen door onderstaand formulier in te vullen.

De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel
Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
Share
Share