Inschrijven

Het centrumreglement geeft een gedetailleerde beschrijving van de werking en de afspraken binnen hét CVO pro. Hieronder vind je alvast een beknopte beschrijving van enkele belangrijke thema's:

Inschrijven via de secretariaten of via de website

Zie de rubriek "Campussen".

Voor de meeste cursussen kan er online voor-ingeschreven worden (zie knop rechts bovenaan op de startpagina). De inschrijving is definitief wanneer de betaling van het inschrijvingsgeld binnen de 7 dagen is uitgevoerd.

 

Top

Cursusgeld

Het inschrijvingsgeld is berekend aan € 1,50 per geplande lestijd (NT2: € 0,60). Wanneer er binnen een periode van zes schooljaren drie keer voor dezelfde module wordt ingeschreven, wordt het inschrijvingsgeld voor de volgende inschrijving echter berekend aan € 3,00 per geplande lestijd. Ook bij laattijdige inschrijving wordt het volledige inschrijvingsgeld aangerekend. Je inschrijving is geldig zodra je het inschrijvingsgeld betaald hebt. Je kan enkel betalen met Bancontact/Maestro.

Van zodra de opleiding gestart is, wordt het inschrijvingsgeld niet meer terugbetaald. Annuleren van een cursus kan tot en met de laatste dag voor een cursus start en dit overeenkomstig het centrumreglement. Nadien wordt er geen terugbetaling meer verricht bij annulering. Reeds ontvangen boeken en syllabussen en maaltijdgelden van de eerste 2 weken worden niet terugbetaald. Een aanvraag tot annulering kan ingediend worden door dit document (aanvraag annulering cursus) in te vullen en via e-mail te versturen naar info@hetcvo.be.

Bij de inschrijving kan je meteen - indien van toepassing - het handboek, de syllabus, de benodigdheden e.d.m.. Je leraar kan je de syllabus of het handboek niet overhandigen vooraleer je betaling in orde is. Aangekochte handboeken of cursusmaterialen worden niet teruggenomen als je de opleiding stopt.
In de cursussen waar grondstoffen verwerkt worden, kunnen, samen met het inschrijvingsgeld, ook verbruiksgoederen aangerekend worden. Indien je een werkstuk wilt vervaardigen voor jezelf moet je een werkaanvraag indienen. Je leraar zal je hierover meer uitleg geven.

Top

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar bent of 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. (schoolattest als bewijs).
De inschrijvings- en specifieke toelatingsvoorwaarden worden verder beschreven in het centrumreglement.

Opleidingscheques

Je kan het cursusgeld (inschrijvingsgeld, handboek, syllabus, verbruiksgoederen) van bepaalde opleidingen of modules ook geheel of gedeeltelijk betalen met opleidingscheques.

Sinds 1 september 2020 is het departement Werk en Sociale Economie (DWSE) verantwoordelijk voor het stelsel van de
opleidingscheques. Opleidingscheques worden aangevraagd via het WSE-loket, het e-loket van het departement.
Vanaf 1 september 2020 kan je dus geen opleidingscheques meer aanvragen via VDAB. Je vraagt je opleidingscheques dus
digitaal aan. Meer informatie vind je via https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers.

Opgelet: de cheques moeten besteld zijn uiterlijk twee maanden na de start van de opleiding. 

Indien je bij de inschrijving de cheques nog niet in je bezit hebt, vragen wij je het cursusgeld te betalen aan hét CVO pro. Je kunt later de opleidingscheques indienen en wij betalen je het te veel betaalde bedrag zo snel mogelijk terug.

Wij kunnen geen geld teruggeven op opleidingscheques en aanvaarden bijgevolg enkel cheques voor het exacte bedrag of voor een kleiner bedrag. In dat laatste geval betaal je het tekort met bancontact of per overschrijving.

Meer informatie over opleidingscheques voor zelfstandigen en vrije beroepen vind je op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille .
Opgelet! Sedert schooljaar 2020-2021 is er een nieuw KMO-erkenningsnummer: DV.O100065 (GO! hét CVO pro).

Top

Vrijstelling van inschrijvingsgeld

De volgende cursisten genieten vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld mits zij een attest ter staving voorleggen dat op de dag van inschrijving niet ouder is dan een maand:

 • zij die ingeschreven zijn voor een opleiding in het studiegebied Algemene vorming;
 • zij die ingeschreven zijn voor de opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en de sociale uitsluiting;
 • zij die op het moment van hun inschrijving materiële hulp genieten zoals bedoeld in de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen;
 • zij die op het moment van hun inschrijving een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van de voormelde categorieën;
 • zij die op het moment van hun inschrijving als gedetineerde verblijven in één van de Belgische strafinrichtingen. Gedetineerden die thuis verblijven met een elektronische enkelband komen niet in aanmerking voor een vrijstelling van inschrijvingsgeld;
 • zij die een inburgeringscontract hebben ondertekend (en dus een inburgeringstraject volgen), zij die reeds een inburgeringsattest of EVC-attest behaald hebben, zijn vrijgesteld van het betalen van inschrijvingsgeld voor een opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1, Nederlands tweede taal richtgraad 2 en Latijns schrift;
 • zij die op het moment van hun inschrijving nog niet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (= maximum 15 jaar oud zijn en nog geen twee jaar secundair onderwijs genoten of nog geen 16 jaar oud zijn);
 • zij die op het moment van hun inschrijving een inkomen verwerven via een inschakelingsuitkering of een werkloosheidsuitkering voor een opleiding die gevolgd wordt in het kader van een door de VDAB erkend traject naar Werk;
 • de niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden die op het moment van hun inschrijving nog geen recht op een inschakelingsuitkering hebben verworven;
 • als je op het moment van je inschrijving geïnterneerd bent in een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC); dit geldt ook voor geïnterneerden in beperkte detentie;
 • als je ingeschreven bent voor de opleiding Ondernemerschap en je zit tegelijk in de derde graad van het secundair onderwijs, een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, een centrum voor deeltijdse vorming of een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen.

De volgende cursisten betalen een verminderd inschrijvingsgeld van € 0,60 per lestijd:

 • cursisten die ingeschreven zijn voor een opleiding in het studiegebied NT2.

De volgende cursisten betalen een verminderd inschrijvingsgeld van € 0,30 per lestijd. Het betreft cursisten die op het moment van hun inschrijving:

 • een inkomen verwerven via een inschakelingsuitkering of een werkloosheidsuitkering voor andere opleidingen dan die uit de studiegebieden Algemene vorming, NT2 opleiding NT2 richtgraad 1 en 2 als inburgeraar, NT2 als cursist secundair onderwijs of ten laste zijn van die categorieën;
 • in het bezit zijn van een van de volgende attesten of ten laste zijn van voormelde categorieën:
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;
  • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
  • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt;
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen;
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten;
  • gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding uit een leergebied van de basiseducatie gevolgd hebben - in een CBE of in een CVO - gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs. Deze vrijstelling wordt toegepast voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken schooljaar. Een cursist die zich tijdens het betrokken schooljaar inschrijft voor verschillende modules wordt bij inschrijving voor elk van deze modules gedeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld.

Alle aanvragen voor vrijstelling moeten gestaafd worden met een attest waarvan de datum niet meer dan één maand afwijkt van de inschrijvingsdatum. Het attest van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is onbeperkt geldig. Het attest van de VDAB staat automatisch klaar op de VDAB-site "Mijn loopbaan" als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt de link "Aanvraag CVO-attest" op de startpagina van "Mijn loopbaan"(http://vdab.be/mijnloopbaan). Je kan daar een deels ingevuld attest printen. Je vult enkel nog aan met de naam van de opleiding en ondertekent het attest.

Voor personen met een handicap vervalt het recht op vermindering van inschrijvingsgeld op het ogenblik dat zij de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) bereikt hebben.

Indien je op het ogenblik van je inschrijving het vrijstellingsattest niet kunt indienen vragen wij je het volledige bedrag te betalen. Als je het geldige attest later indient betalen wij je het te veel betaalde bedrag terug.

Meer info over de voorwaarden voor een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld en de bewijzen die cursisten daarvoor moeten voorleggen, vind je aan de hand van het Vademecum op de website van het Departement Onderwijs https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vademecum-vrijstelling-inschrijvingsgeld.

Top

Aanwezigheden

In principe verwachten we van je dat je maximaal participeert aan de opleiding. Het is belangrijk om tijdig aanwezig te zijn en het begin- en einduur van de lessen te respecteren. Er kunnen omstandigheden zijn die je verhinderen aanwezig te zijn. Deze omstandigheden kunnen zowel van professionele, sociale, juridische, administratieve als persoonlijke aard zijn. Afwezigheden meld je best zo snel mogelijk aan de leraar. Indien blijkt dat je regelmatig ongewettigd afwezig was en de lessen niet voldoende hebt gevolgd dan kan je namelijk uitgesloten worden van de evaluatie.
Als de leraar afwezig is proberen wij je, in de mate van het mogelijke, hiervan te verwittigen. Indien je bij inschrijving je GSM nummer opgeeft verwittigen wij je per SMS. De lessen die wegvallen wegens ziekte van de leraar worden niet ingehaald. Wij proberen in vervanging te voorzien, maar dat kan enkel als de behandelende arts een ziekteverlof van minstens 10 dagen voorschrijft.

Top

"Betaald educatief verlof" wordt "Vlaams Opleidingsverlof"

Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse Regering het “Vlaams Opleidingsverlof” (VOV) goed. Voor opleidingen die startten op 1 september 2019 of later geldt het Vlaams Opleidingsverlof. Dit Vlaams Opleidingsverlof komt in de plaats van het "betaald educatief verlof".
Het VOV heeft ook gevolgen voor het gebruik van de opleidingscheques. Alle informatie betreffende het Vlaams Opleidingsverlof kan je terugvinden via de website https://www.werk.be/online-diensten/vlaams-opleidingsverlof.

Top

Evaluatie

In hét CVO pro kan je officiële studiebewijzen behalen. Daarvoor moet je natuurlijk slagen voor de evaluatie. Ook om in te schrijven voor een verdere module moet je geslaagd zijn.

Voor het secundair volwassenenonderwijs zijn er per module verschillende evaluatiemomenten voorzien.

De evaluatievormen zijn afgestemd op de te beoordelen competenties, zoals mondeling en/of schriftelijk, eindevaluatie, gespreide evaluatie en/of permanente evaluatie. De beoordelingscriteria worden afgeleid uit de doelstellingen en leerinhouden van de leerplannen.

Een eindevaluatie is de beoordeling van het niveau van de cursist op het einde van een opleiding of van een opleidingsonderdeel door een momentopname waarbij alle competenties getoetst worden. Gespreide evaluatie is het resultaat van de regelmatige beoordeling van de studieprestaties op verschillende tijdstippen tijdens de opleidingsperiode. De beoordeling telt mee voor de eindevaluatie. De evaluatie gebeurt aan de hand van verschillende observaties, toetsen en/of opdrachten en een eindevaluatie. Permanente evaluatie is het resultaat van de continue beoordeling van de studieprestaties en –progressie. Hier wordt niet enkel het product geëvalueerd, maar ook het procesverloop. Het betreft dus een evaluatie op verschillende tijdstippen waarbij kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes worden getoetst in praktische oefeningen en toepassingen. De evaluatie gebeurt aan de hand van observaties, opdrachten en/of toetsen.

De lesgever informeert je bij de start van de module over de evaluatievormen en over de beoordelingscriteria.

Het centrum volgt onderstaande evaluatiesystemen:

 • Gespreide evaluatie:
  • studiegebieden Aanvullende Algemene vorming, Administratie, Algemene personenzorg, Bedrijfsbeheer, Europese hoofdtalen RG 1 en 2, Europese neventalen RG1 en 2, Europese talen RG 3 en 4, Talen, ICT-technieken, Informatie- en communicatietechnologie, Nederlands tweede taal RG 1 en 2, Nederlands tweede taal RG3 en 4, Oosterse talen en Slavische talen.
 • Permanente evaluatie:
  • studiegebieden Afwerking bouw, Ambachtelijke accessoires, Auto,  Huishoudelijk koken,  Koeling en warmte,  Lassen, Mechanica-elektriciteit, Mode (maatwerk en realisaties) en  Ruwbouw.

Veiligheid

Brandveiligheid
Iedereen dient de voorschriften in verband met brandveiligheid strikt na te leven. Raadpleeg de richtlijnen die uithangen in de klassen, gangen en werkplaatsen. Volg de aangeduide ontruimingswegen, ook bij ontruimingsoefeningen.

Parkeermogelijkheden
Houd de toegangswegen tot de gebouwen vrij voor hulpdiensten. Parkeren op de schooldomeinen is enkel toegestaan op de voorziene parkings.

Werkplaatsen
Een strikte naleving van het werkplaatsreglement is essentieel voor je eigen veiligheid en die van je leraar en medecursisten. Dit reglement is in elke werkplaats op een zichtbare plaats aangebracht.

Diefstal / Verlies / Schade
Hét CVO pro is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van voorwerpen, materiaal, materieel en voertuigen die toebehoren aan cursisten of derden, zelfs niet bij didactisch gebruik.

Top

Verzekering

Alle cursisten zijn verzekerd voor lichamelijke schade bij een ongeval op school of op weg naar of van de school en bij reglementair aangevraagde uitstappen. Let wel: wie niet in orde is met het inschrijvingsgeld is niet regelmatig ingeschreven, en bijgevolg niet verzekerd! Alle ongevallen die in aanmerking komen moeten onmiddellijk gemeld worden aan het secretariaat. Vergoeding van materiële schade, van welke aard ook, is steeds uitgesloten.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023

 • Schoolvakanties
  • Herfstvakantie: van maandag 31.10.2022 tot en met zondag 06.11.2022
  • Kerstvakantie: van maandag 26.12.2022 tot en met zondag 08.01.2023
  • Krokusvakantie: van maandag 20.02.2023 tot en met zondag 26.02.2023
  • Paasvakantie: van maandag 03.04.2023 tot en met zondag 16.04.2023
 • Officiële en reglementaire feestdagen
  • Wapenstilstand: vrijdag 11.11.2022
  • Feest van de arbeid: maandag 01.05.2023
  • Hemelvaart: van donderdag 18.05.2023 tot en met vrijdag 19.05.2023
  • Pinkstermaandag: maandag 29.05.2023
  • Facultatieve vrije dag: dinsdag 30.05.2023

Op de officiële en reglementaire feestdagen is er geen les. Deze lessen worden niet ingehaald.

 

Top

Centrum- en evaluatiereglement 2022-2023

Door in te schrijven voor een cursus of opleiding verklaar je je akkoord met het centrum- en evaluatiereglement.

Download hier hier het centrumreglement 2022-2023 dat werd goedgekeurd door de Raad van bestuur op 28 juni 2022.

Top

Aanvragen studentenkaart

Vanaf 1 oktober (eerste semester) of vanaf 1 februari (tweede semester) kan je een studentenkaart verkrijgen op het secretariaat.

De studentenkaart wordt gedrukt op een badge.  De gegevens die verschijnen op je studentenkaart zijn afkomstig van je EID en ons cursistendatabasesysteem.  Om je studentenkaart aan te vragen dien je persoonlijk met je E-ID langs te komen op het secretariaat of kan je dit ook online doen door onderstaand formulier in te vullen.

Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel
Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
Share
Share